Instalacje igłofiltrowe stosowane są przede wszystkim do obniżania poziomu wód gruntowych. Stosowane są przy odwadnianiu wykopów inżynieryjnych i budowlanych. Jak pokazuje poniższy schemat, podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat pompowy.

Igłofiltry i budowa instalacji

Igłofiltry zakończone filtrem, umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. W zależności od warunków terenowych i wymagań koniec igłofiltra znajduje się zwykle na głębokości 4-6 m. Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem (w przypadku instalacji IgE 81 umieszczanie w króćcach kolektora uszczelnione uszczelką typu O-ring). Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Pobrana woda jest wydalana przez agregat i kierowana przez rurociąg lub wąż zrzutowy.

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1-2 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody.

Obniżony poziom wody przyjmuje ułożenie pokazanego na schemacie leja depresyjnego.

Proces odwadniania z reguły jest kontynuowany aż do zakończenia prac w wykopie.

Zastosowania instalacji igłofiltrowych:

  • Okresowe odwodnienie – obniżenie poziomu wody dla prac konstrukcyjnych i inżynieryjnych wymagających wykopów sięgających poniżej naturalnego poziomu wód gruntowych;
  • Odwadnianie wykopów budowlanych;
  • Ogólne obniżenie poziomu wód gruntowych;
  • Odwadnianie geotechniczne: obniżenie poziomu wody celem zwiększenia konsolidacji i stabilności gruntu, redukcji obsunięć itp.;
  • Odwodnienia stosowane w rolnictwie (rzadkie zastosowanie);
  • Uzyskiwanie wody do celów pitnych, ogrodniczych i nawodnień (rzadkie zastosowanie).

Warianty ułożenia instalacji igłofiltrowych

W zależności od warunków i potrzeb ciągi kolektorów instalacji igłofiltrowych mogą tworzyć różne układy, z których najważniejsze przedstawiono na rysunkach poniżej.